Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Profil działalności (zakres usług/świadczeń)

W Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, udzielane są świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży obejmujące diagnostykę i leczenie dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia. Oddział jest oddziałem koedukacyjnym.

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży:

 • leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00 – F99)
 • obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03)

Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych i całodobowych szpitalnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży obejmują:

 • niezbędne badania laboratoryjne
 • diagnostykę psychiatryczną
 • diagnostykę psychologiczną
 • indywidualne spotkania z psychologiem/pedagogiem/psychoterapeutą
 • zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem/psychoterapeutą
 • terapię zajęciową
 • psychoedukację
 • farmakoterapię
 • odziaływania wychowawcze
 • zajęcia szkolne (etap szkoły podstawowej)
 • dodatkowe konsultacje

Warunkiem przyjęcia pacjenta na oddział jest aktualne (nie starsze niż 2 tyg.), skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 roku z późniejszymi nowelizacjami, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.
Skierowanie do szpitala psychiatrycznego należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Szpitala. Na podstawie skierowania i zgodne z kolejką oczekujących ustalany jest termin przyjęcia pacjenta do Oddziału. O terminie przyjęcia informujemy pocztą tradycyjną.

Przyjęcia na Oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz.U.2020.685 t.j. z dnia 2020.04.17):

 • za zgodą: pacjenta/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego – pacjent, który ukończył 16 lat oraz jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny wyrażają pisemną zgodę na Izbie Przyjęć tutejszego Szpitala w obecności lekarza przyjmującego,
 • bez zgody: w stanach nagłych – w myśl art. 23 i art. 24 UoOZP oraz planowo – na podstawie postanowienia Sądu (wymagane jest ustalenie terminu przyjęcia z Kierownikiem Oddziału).

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na Oddział:

 • oryginał skierowania lub postanowienia Sądu
 • dokument identyfikujący pacjenta

W Oddziale wykonujemy kompleksową diagnostykę i wskazujemy kierunki dalszych oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych.

Liczba łóżek: 30

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł