Zakup aparatu USG wraz z przeprowadzeniem modernizacji gabinetów POZ, sposobem na wzrost odporności i dostępności systemu zdrowia

W dniu 06.02.2023r. Centrum Medyczne HCP podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Zakup aparatu USG wraz z przeprowadzeniem modernizacji gabinetów POZ, sposobem na wzrost odporności i dostępności systemu zdrowia" nr RPWP.11.02.00-30-0040/22-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zakres projektu, obejmuje realizację zadań przyczyniających się do wdrożenia u Wnioskodawcy, działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w połączeniu ze zwiększeniem odporności systemu ochrony zdrowia i dostępność do usług medycznych. Cel główny to zwiększenie odporności CMHCP w obrębie działalności POZ na ryzyka związane z występowaniem chorób zakaźnych, poprzez zwiększenie możliwości diagnostycznych w placówce POZ i modernizację gabinetów w celu ograniczenia ryzyka zakażenia pacjentów i personelu.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 697 957,90 zł, z czego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Centrum Medycznemu HCP dofinansowanie w kwocie 488 570,53 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

efrr.jpg
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł