Działania naprawcze po pandemii Covid-19 w Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o.

W dniu 06.02.2023r. Centrum Medyczne HCP podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Działania naprawcze po pandemii Covid-19 w Centrum Medycznym HCP sp. z o.o." nr RPWP.11.02.00-30-0053/22-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zakres projektu obejmuje działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19,w połączeniu ze zwiększeniem odporności systemu ochrony zdrowia i dostępności do usług medycznych. Efektem rzeczowym jest zakup 5 nowych urządzeń diagnostycznych o wysokich parametrach, zapewniających niezawodność, większą dokładność, szybsze przetwarzanie obrazu i skrócenia czasu badania.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 8 629 070,00 zł, z czego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Centrum Medycznemu HCP dofinansowanie w kwocie 7 334 709,50 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

efrr.jpg
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł